โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่กับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางภัทร์ฐิรญา ทวีลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี คุณพรพรรณ วรรณา ตัวแทน บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณอมรรัตน์ แซ่โค้ว ตัวแทน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาภาครัฐและสถานศึกษาภาคเอกชน สังกัดศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและขยายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระดับเขตพื้นที่ และประชาสัมพันธ์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ต่อไป