บุคลากร

นายวิเชียร กำทอง
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างาน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ อ.สุพจน์-พันธ์พิพัฒน์.jpg

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

ว่าที่ ร.ต. สุพจน์  พันธ์พิพัฒน์

ค.ม.การพัฒนาหลักสูตรฯ

นายมีนา วงค์ตา

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายถาวร  สีถาการ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ว่าที่-ร.ต.-วิทยา-สายลาด-ชช.jpg

นายอนุชิต  มุงคุณการ

วศ.บ. เครื่องกล

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น

บธ.บ. การบัญชี

นายพีรพงศ์ สายสีนวล

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ว่าที่ ร. ต. วิทยา สายลาด

วศ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางจินตนา-ไฉยากุล.jpg รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ น.ส.พิชญดา-รบกล้า.jpg

นางสาวปราณี  กอเมืองน้อย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
– ออกแบบการผลิต

นายชนาธิป ชุนรัมย์

อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นางจิตนา  ไฉยากุล

นางสาวพิชญธิดา  รบกล้า